یافتن پست: #ڪـــسی

sahariii
sahariii
دوست داشتن ریاضی نیست
تابع دلیل و برهان نیست
تنها دلی میخواهد
برای باختن
جانی برای فداکردن
و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند
تو دوست داشتنی ترین نسخه ای هستی که
میشود پیچید
به دست و پای زندگی من
که هی قد بکشی در لحظه هایم
و حالم را خوب تر کنی
تنها ڪسی ڪه
به جـــان مــی گــویی
مَن تنهـــا هستَـم
ڪه بهجان می دَهم
خاص من
مال تو
دلم
سر و سامان بدهی یا سر و سامان ببری
قلــب من ســــوی شما میل تپیدن دارد❤️
mahyar
mahyar

خــیال نڪــن

اگر برای ڪـــسی تمام شــــــــدی امیدی هســــت خورشــــــید از آنجا ڪـه غروب می ڪـــند طلوع نمی ڪــــــــــند


∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
...!
چه می دانی ڪـــسی ڪه
همه چیــــز را می سپــــارد به دل
چه رســـــوایی می شـــــود ...
حالا هِــــی نیــــا‌!
حالا هـــِی نبــــاش!
حالا هِــــی ڪَــــوش هایت را بڪَیر
چشمـــــانت را ببنـــــد ...
و باور نڪن ڪه عشـــــق
مــــرا چه لامذهبــــی ڪرده است ...
ڪه به هیــــچ صــــراطی جــز
مستقیـــــم نمی شـــــود ...!

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ