یافتن پست: #ڪمانش

davood
davood
به خاطر بیاور ڪه
بۍ دلیل را
به ڪار نمۍگرفت
اما
ڪمان ڪشۍ مۍڪنۍ
به و سوئی ڪه
هیچ دشمنۍ نمۍڪند !
دیدگاه · 1400/06/11 - 18:27 در A-D-M 7 +
davood
davood
به بیاور
ڪه
بۍ دلیل
به ڪار نمۍگرفت
اما
ڪمان ڪشۍ مۍڪنۍ
به سمت و
ڪه هیچ ۍ
نمۍڪند !
3 دیدگاه · 1400/04/22 - 00:18 در A-D-M 10 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ