یافتن پست: #-فریدون-مشیری

داتام
داتام
گفتی که چو خورشید زنم سوی تو پر
چون ماه شبی می‌کشم از پنجره سر
اندوه، که خورشید شدی، تنگِ غروب
افسوس، که مهتاب شدی وقت سحر

photo_2021-11-02_19-38-00.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ