یافتن پست: #330099

davood
davood
پیش از پا گذاشتن
بر پله ها
ڪفش هامان را بیاندازیم
این صفحات بظاهر سخت
ڪه مایند
میخ ڪفشهامان شده اند
و هم در نمۍآید !
دیدگاه · 1400/06/11 - 18:21 در A-D-M 7 +
davood
davood
شب با شبگیر مۍڪرد
افق در ڪار خود مۍڪرد
ڪنار گل ، استاد
صبح را تفسیر مۍڪرد ـ
دیدگاه · 1400/06/3 - 01:02 در A-D-M 13 +
davood
davood
بوسعید, ڪیست ڪه از رسید؟
بر پنجره مۍڪوبد ;
چشم را ڪنیم
پشت در است !
دیدگاه · 1400/05/30 - 01:21 در A-D-M 11 +
davood
davood
در اتوبان
هروله اۍ ڪرد و گذشت
زاهدۍ چپ شد و
پنجره گرفت !
دیدگاه · 1400/05/30 - 01:06 در A-D-M 12 +
davood
davood
چراغ خاموشه
پر ها بسته ست
تمام ڪوچه ها
تمام عابرا ن
همه رو گم ڪردن
به فڪر دیروزن
شعرو مۍدوزن !
8 دیدگاه · 1400/05/16 - 01:08 در A-D-M 10 +
شبنم
شبنم
روز ای خوب من پشت سر هم نیست ... Saarn - To Boro (Demo).mp3 · 942KB
davood
davood
چه ڪسۍ آبۍ حیاط شما را
اســـت ؟
چه ڪسۍ هاۍ اتاق شما را
پرده هاۍ آویخته است
نگاهم ڪن !
من به تو نیازمندم
نگاه تو
تمام سۏال هاۍ مرا
مۍگوید ـ
دیدگاه · 1400/04/27 - 00:16 در A-D-M 9 +
davood
davood
گر
آنۍ ڪه بجویی دلم
بجــــوۍ
ورنـــــه بجویۍ
و گرفت !
1 دیدگاه · 1400/04/26 - 23:48 در A-D-M 14 +
davood
davood
یڪ جایی خودم را ڪرده ام
ڪه تا بیایم را ڪنم
گشـــــــــــــته ام !
دیدگاه · 1400/04/15 - 00:40 در A-D-M 10 +
davood
davood
یڪ عمل خود نیست
اگر واقعأ ڪسی را دوست داشته باشۍ
به او وفادار مۍمانۍ ـ

دیدگاه · 1400/04/7 - 02:05 در A-D-M 8 +
♛sepide♛
♛sepide♛
میگمااا ...

عاشق آدماییم ک اینقدع رازدارن ... ک بعد از هر حرفی

نیازی نیس بهشون بگی ... " بین خودمون باشع هااا ""

اینا دوس داشتنی ترین آدمان ...
img src=
Barazandeh
Barazandeh
ما صدقه زیاد دادیم...!
ب ی عده پول
ب ی عده مرام
ب ی عده رفاقت
ب ی عده احساس
مهم نیس صدقه بود دیگه!
۲۰۲۱۰۶۰۷_۱۱۰۶۳۳.jpg
دیدگاه · 1400/03/17 - 19:46 در Boghzsard 2 +
davood
davood
داشت پسری / پسر بی و بی
اسم او بود / کلفت خانه ز دستش بی
پشت مردم مۍجست / دل نشین را مۍخست
هر سحرگه دم در برلب جو / بود چون به گل رفته فرو
یسڪه بود آن پسره وبد / همه ازاو بدشان مۍآمد
هرچه مۍگفت لله مۍڪرد / دهنش را به لله مۍڪرد
هرڪجا لانه بود / بچه گنجشڪ درآوردی زود
هرچه مۍدادند، مۍگفت ڪم است / مات ڪه این چه شڪمست
نه پدر ازاو نه مادر / نه نه نه
اۍ جان من این بخوان / تو مشو مثل ـ
دیدگاه · 1400/03/17 - 00:39 در A-D-M 8 +
davood
davood
دانۍ ڪه چرا به هنگام
با ضجه و بی تابۍ و و فغان است
با آنڪه برون آمده از زه دان
و امروز در این عرصه جهان ست

زان است ڪه در ازل دیده ڪه
بر جای چه ذل و چه هوان ست
داند ڪه در چه ها بر سرش آرند
از آن لحظه اول است !
3 دیدگاه · 1400/03/14 - 01:24 در A-D-M 8 +
شبنم
شبنم
تقدیم به مهمونای ناخوانده تو پی وی
9aad8841b4175ff6e708471da2ec14b7.jpg
دیدگاه · 1400/03/13 - 08:09 4 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ