یافتن پست: #333399

davood
davood
پشت پیدایش یک پنهان شده ام
ابر خاموشم و آماده شده ام
ریشه در خاک ندار دل من
توفانی ام و راهی توفان شده ام
با غزالان پریشیده به زده ام
کولۍ ایل پریشان شده ام
مدتی در تب شوریده سرۍ ام
ناگهان چرخ زنان وارد شده ام
دامنم دایره در دایره گرفت
در زمین یکسره چرخان شده ام
گردنده من زائر بۍ دغدغه شد
آنچه مۍخواستم از حضرت آن شده ام
قصرآئینه نشان شد باطل من ،مثل فلق پنجره باران شده ام
درد انسانۍ به دلم پنجه ڪشید ، باور شد ڪه مسلمان شده ام ـ
10 دیدگاه · 1400/06/19 - 19:01 در A-D-M 11 +
davood
davood
تا شدم حلقه بگوش در عشق
هردم آید از
به مبــــــــارڪ بادم ـ ـ ـ ـ
3 دیدگاه · 1400/06/19 - 18:20 در A-D-M 8 +
davood
davood
تو ڪه هستۍ اۍ من ؟
بودم تو م ڪردۍ
گل شدم تا نگاهم ڪردۍ
من بودم ، مۍرفتم
روۍ دیوار حڪ شده بود
تو مرا خواندۍ تا ها !
دیدگاه · 1400/06/17 - 01:45 در A-D-M 12 +
davood
davood
مرا نفهمیدند
با آنڪه زدم خودم را
اما وقتی بر جالباسی افکار آویخته شدم
فهمیدند آنچنان م
ڪه میݗ را از جا مۍڪنم !
4 دیدگاه · 1400/06/15 - 01:02 در A-D-M 10 +
davood
davood
هیچ اۍ از تو
نمۍڪند
اما پرده به پرده
سۍنما مۍشوۍ
نڪند تمام شود
و از تو بۍ بمانم
ڪه خریدۍ
خودت را برایم !
دیدگاه · 1400/06/11 - 19:03 در A-D-M 6 +
♛sepide♛
♛sepide♛
پسرونع ...

اگع می دونستین ی دخدر سادع ... مرتب و بی آرایش ...

چ پدری از دل آدم در میارع ... انقدع مثع پلنگا ... آرایش نمی کردین ...!

img src=
davood
davood
شاخه اۍ چید ،،،
در گذاشت
بعد ،،، روۍ نوشت
ما براۍ ڪردن آمدیم !
دیدگاه · 1400/05/30 - 01:14 در A-D-M 12 +
davood
davood
اۍ شڪوه پیش چشمانت
روح خورده ام را از شب گیر
رشڪ مرغان در باد شد پرواز من
تا شدم در تارو پود عشقت اسیر
طرح لبخند غیورت مثل دلپذیر
من همان باز, بلند , تاریخۍام
از نشستن روۍ بازوۍ ناگزیر
ڪوچه هفت شهر عاشقۍ را گشته ام
مثل پیدا نڪردم اۍ بۍنظیر
اۍ آسمانۍ با نگاه روشنت
را دادۍ به شب هاۍ !
دیدگاه · 1400/05/27 - 21:09 در A-D-M 6 +
davood
davood
چون چشم ندارند ببینند
همواره بر آنند ڪه ببینند
در ڪوچه یلدایی دلت را
چون شب پره خواهند ڪه ببینندـ
از و رگ درد مزن دم ڪه
خواهند را بۍرگ و بۍدرد ببینند
شگفتۍست ڪه بۍراهه نشینان
از راه ره آورد ببینند
سیلۍ ز سیه جامه روان است
روشن تر اگر این گرد ببینند
تا خاطر گلدان, لب تاقچه است
نیست اگر باغچه را ببینند
اۍ غنچه اۍ سوخته اۍ دل ،مگذار تورا زردرخان ببینند
امید من آنست ڪه در یڪروز،،چون دیده گشودند ڪمی ببینند،
دیدگاه · 1400/05/25 - 15:36 در A-D-M 11 +
davood
davood
همه ما دو نوع در داریم ،،
2 دیدگاه · 1400/05/22 - 00:34 در A-D-M 10 +
davood
davood
زندگۍ بی نهایت بود
در 80 سالگۍ به مۍآمدیم و
بتدریج به 16 سالگۍ مۍرسیدیم ـ
15 دیدگاه · 1400/05/16 - 00:50 در A-D-M 9 +
davood
davood
,ڪۍ ز 'ســــــــــرم شود
یڪ نفــــــــس تـــو ؟

3 دیدگاه · 1400/05/16 - 00:38 در A-D-M 10 +
davood
davood
در وجود هر یڪ از ما
به نام وجود دارد
ڪه در برابر و چاپلوسی
مۍشود !
دیدگاه · 1400/05/15 - 01:18 در A-D-M 7 +
davood
davood
چشمـــهای تو اگر نبود
خدا براۍ چه مرا ؟
براۍ چه آفرید را ؟
دیدگاه · 1400/05/5 - 01:50 در A-D-M 11 +
davood
davood
لبۍ از مۍدزدم
تبۍ از
و مۍافتم
ڪنار همه
اۍ نمۍخواهم
پیرهنۍ گذرنامه اۍ
مۍخواهم بیرون بزنم
و بفرستم در
بخار نفس هایم
و ببوسم آن معطرۍ
ڪه از هاۍ حافظ
گریخته اند ـ،،،، به بوسه هایم ـ
دیدگاه · 1400/05/4 - 01:42 در A-D-M 14 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ