یافتن پست: #3366ff

davood
davood
مردم فریبی داشت ـ ـ مےفرخت
با همان ڪه مےزد ، ، ، مےفرخت
زندگی چون داری پیر در عمر
داشت را به مشتی و آهن مےفروخت
، این تاجر ناخن خشڪ
مرگ را همچــــو ناب ، ، ، ڪم ڪم مےفروخت
در تمام سالهای رفته بر ما
، ، ، ، ،
دیدگاه · 1399/11/29 - 00:36 در A-D-M 12 +
davood
davood
گر ڪسی گوید :
ڪه بهـــر ،،،
دل چرا شو'د
تو چوابش ده ڪ،
اندر بـــحر
بۍ آرام و بی شود ـ

دیدگاه · 1399/10/27 - 01:08 در A-D-M 4 +
davood
davood
آنـــــــــچه ڪه دارد و
اوســــــــــــــت
نه زیبـــــــــــایش ـ

2 دیدگاه · 1399/10/21 - 15:47 در A-D-M 8 +
davood
davood
تو
دلــــــچسب ترین دنیــــــاست
زین حلقه نـــڪن به من
تنــــــــــگ ترش ڪن !

دیدگاه · 1399/10/18 - 23:54 در A-D-M 8 +
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
پاییز با تموم رنگ و لعابش
بالاخره باکفن پوش میشه


توی زندگی هیچ چیز موندگار نیست ...

دل نبند...


۲۰۲۰۱۲۲۹_۱۳۳۸۲۳.jpg
davood
davood
باید ڪنم ـ ـ !
چنـــدیست مےڪنم
من مےتـــوانــم ! میشود !
تلقین میڪــــنم
حــــالم ـ ـ؟ نه ـ ـ ـ اصلا نیست
تا بعـدبهتر مےشوم،فڪرے به حال این آرام غمگین مےڪنم
من مےپذیرم رفته اےوبرنمےگردے،همین!
خودرابراےدرڪ این صدبار مےڪنم
ڪم ڪم زیادم مےروےاین روزگارورسم اوست
این جمله راباتلخیش صدبار مےڪنم !
دیدگاه · 1399/10/7 - 00:44 در A-D-M 10 +
davood
davood
رفــــــــــــته بـــــودم ڪه مـــــــــثل یڪ
بـــــاز ڪنـــــم تو بــــال و پــــــر
دیــــــــــــدم ڪـــــه شــــــوقـــے نـــدارم به
هـــــی م زد ڪه خــــودت رو نبــــاز
عشـــــق بایــــد پـــادرمیــــــونے ڪنه
تــــا جــــوانے ڪنه ـ ـ ـ

دیدگاه · 1399/10/3 - 23:46 در A-D-M 8 +
davood
davood
،،، ڪتابی شعرےسڪوتے،مرا وسڪرےزندگانےست
چه غم گردر ره ندارم،ڪه درقلبم بهشتے ست
شبانگاهان ڪه مه مےرقصد
،میان آسمان گنگ و
تودرخوابی ومن هوسها
،تن راگیرم در
ازمن هزاران بوسه بگرفت،
هزاران بوسه بخشیدم به
درآن ڪه زندانبان توبودے
،شبی ازیڪ بوسه لرزید
بدورافڪن نام اے ،
ڪه ننگم لذتے دارد
1 دیدگاه · 1399/10/3 - 01:36 در A-D-M 9 +
davood
davood
مانه تاخود خودگردیم،مانه تاخود خودباشیم
مانه تاازخویشتن ،مانه تا از خویشتن
مانه تابرما باشد،مانه تاازخویشتن ترسیم
مااگردر ناافتاده مےرفتیم،دام خودرابا تازه مےگسترد
اوبراے تب دار ،#طعمه هایی تازه درهرلحظه مےپرورد
گرچه اوڪوشیدتا م ڪنداما،من ڪه دریغا ،سخت
حاصل اینچیست‌؟ماڪه خود زارمسڪینیم
ماڪه جزتودر ، نقش دستی،نقش نمےبینیم !
دیدگاه · 1399/10/2 - 01:39 در A-D-M 8 +
davood
davood
جاهائی ڪه
در این مےتوان داشت
در ڪسی ـ ـ ـ
و مهم تر از همـــــه

دیدگاه · 1399/09/25 - 00:52 در A-D-M 12 +
davood
davood
اگـــــــــــــــر نتــــــــــونستے ڪسے رو ڪنے
بــــــــــــدان ، ، ،
هنـــــــــــــــوز از س نرفتے ـ

دیدگاه · 1399/09/24 - 22:39 در A-D-M 7 +
davood
davood
دلم مےخواهد ، ، ،
با حالے ڪــه باشد
لبهــــــــایی ڪــــه
اے خلوت ڪه هیچ نداشته باشد
دلے ڪــــه باشد ـ
ـ ـ ـ
دیدگاه · 1399/09/20 - 00:21 در A-D-M 9 +
davood
davood
همواره بی خبر از مےرسد
چونان ڪه به ناگاه مےرسد
وا مے'نهم به اشڪ و به تدارڪش
چون وقت و جاروی این راه مےرسد
میل ڪمین گرفته در دلم
تا تو ڪے به مےرسد
هنگام ماست به بام بزرگ
وقتے ڪه نقره اے مےرسد ـ

دیدگاه · 1399/09/17 - 00:56 در A-D-M 7 +
davood
davood
در فــــراغ ،،،
خوشتر است تا !
دد امید وصل است
و در وصال بیـــــم ـ

دیدگاه · 1399/09/6 - 00:48 در A-D-M 11 +
davood
davood
منو به بڪش
به نام من ڪن
اگر من اشتباهتــــــــم
همیشه ڪن ـ ـ ـ

دیدگاه · 1399/09/4 - 00:31 در A-D-M 4 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ