یافتن پست: #3366ff

davood
davood
شد ،،،
عاشـــــقے از معشوق و گفت
اے خـــوش آن
ڪه منجـــــر به نشود ـ

دیدگاه · 1399/08/30 - 01:40 در A-D-M 7 +
davood
davood
یک روز بلند ،در آبی بیڪران
تو را به من رساندند،امواج ترانه بار,
چشمان تو آب بودند، آندم ڪه تورا در آب دیدم
در غربت آن بی شڪل ،گوئی ڪه تورا بهدیدم
یڪ لحظه تمامرا، درهاله اے از دیدم
ماخون شور بودیم،درآبهای لرزان،بازیچه عطرونور بودیم
نا گاه ز دریا، امواج به سوی ما
بی آنڪه مرا به آرند، تو را فرو ڪشیدندـ
دیدگاه · 1399/08/28 - 21:05 در A-D-M 9 +
davood
davood
مے بندم این دو چشم پر را
تا ننــــــــگرد درون دو
تا و پر تپـــــــــــــش ، ، ،
نشــــــــود م
از نـــــگاه پــــریشـــانش ـ

دیدگاه · 1399/08/27 - 00:17 در A-D-M 11 +
davood
davood
فریاد ڪه از زمـــــــــــان
هـــر رفـــــت
دیـــــدیم ڪـــــزین پراڪنده
ڪسی رفــــت ـ ـ ـ
دیدگاه · 1399/08/21 - 01:33 در A-D-M 8 +
davood
davood
در پۍ ؟
بـــه بـــــــــرو
از عـــــــــــــــمر
در آن زاویه پیری ست !
دیدگاه · 1399/08/19 - 01:29 در A-D-M 6 +
davood
davood
وقتے ڪه خیلے دیره ، ، ،
تازه مے فهمے اونیڪه از همه تر بود
بیشـــــتر از همه به داشت
ولے تو حواست به زبانے یه دروغین بود !

دیدگاه · 1399/08/14 - 00:26 در A-D-M 7 +
davood
davood
به مانند ،،،
بادڪنڪۍ در دستان است
ڪه از ترڪیدنش ،،،
بازی ڪردنش را
از مے دهـــــــــد ـ

دیدگاه · 1399/07/6 - 22:06 در A-D-M 6 +
davood
davood
بستن ،،،
مثل پرت ڪردن یڪ تودریاست
اما دل ڪندن ،،،
مثل ڪردن سنگ ،،،
دیدگاه · 1399/07/6 - 01:05 در A-D-M 6 +
davood
davood
، ، ،
فهـــــــــــــــم نفهمــــــــــــــــــــیدن هاســـت
سعـــــــــــــــــــادت با مـــاســــــــــت
در نبنــــــــــدیم بــه
در نبنـــــدیم بـــه پر مهر
زنــــــــدگے پــذیرائےِ از اســـت ـ


دیدگاه · 1399/06/27 - 02:01 در A-D-M 6 +
davood
davood
امــــــــــــــــــروز گیر !
از دســـــــت رفـــــــــتہ اســـــــــــت
انســـــــــان اے
ڪہ بہ دســـت توســـــت ـ
دیدگاه · 1399/06/23 - 01:53 در A-D-M 5 +
davood
davood
بـــــــه گـــــونـــه,
نـــامـــــت زبـــانزد بـــود
و محبتـــــــــــــت ،،،
چـــون 'جبـــــــــــــل
امـــــا ـ ـ ـ ـ
دیدگاه · 1399/06/19 - 03:11 در A-D-M 5 +
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
زندگی خوب از آنِ کسانیست که شجاعت تغییر باورهای غلطِ خویش را دارند

IMG_20.jpg
davood
davood
مـــــــــدتۍ ست ڪــــــــــه ،،،
بــــــه مـۍ گــــــــــذرند !
تــــــــــظاهر بــه بۍ ۍ
تـــــــــظاهر بـــه بـۍ ۍ
تــــــــــظاهر بـــه
ـ ـ ـ بـــه اینــــــــــڪه دیـــــگر
هیـــــــچ چیـــز بـــرایم نیست
امــــــــــــــا چـــه مۍ ڪـــــــــاهد
از جــــــــــانم ایــــن ـ ـ !

دیدگاه · 1399/06/14 - 01:00 در A-D-M 6 +
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
.
IMG_20200827_184358.jpg
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
امݜـب دیر بجنبم نفسم میگیرد
سینـہ غم زده ام همچون ڪفنم میگیرد
تازگۍ داشت همان زخم قدیمے بر من
ݪیڪ میخندم و با خنده دݪم میگیرد
شمـع بیچاره ڪجا ݪحظه اے آسوده نݜست
همچو شمعۍ همہ شب تاب و تبم میگیرد
من کجا یار کجا کلبه عطار کجا ...
بوے عطرت بہ تنم ، جان بہ تنم میگیرد
ڪاش امشب برسم من بہ مراد دݪ خود
ورنہ میمیرم و این مرگ ، حرم میگیرد
دݪ من غیر تۅرا مرگ بسۍ میخواهد
چون تویے آن رز سمی ، سخنم میگیردIMG_20200530_172224.jpg
صفحات: 2 3 4 5 6

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ