یافتن پست: #امير_سنجورى

محسن
محسن

عبور
تنها مسافت یک فاصله نیست
می توانی روی یک نیمکت
نشسته باشی
اما
رفته باشی

Screenshot_۲۰۲۱۱۲۲۰-۱۹۴۳۱۶_MoboTel.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ