یافتن پست: #برتراند-راسل

داتام
داتام
گر برای اینکه آدم خوبی هستی، انتظار پاداش داری، آدم خوبی نیستی.

photo_2021-12-09_21-57-02.jpg
دیدگاه · 1400/09/18 - 21:56 در اریا 3 +
داتام
داتام
بحثی را که نه خود قانع میشوی و نه می‌توانی شخص مقابل را قانع کنی با یک لبخند تمام کن!

photo_2021-10-06_20-30-31.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 20:31 در اریا 6 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ