یافتن پست: #دختر-کولی

داتام
داتام
هر آنچه را که داری به عشق ببخش.
سرسپرده‏‌ی قلبت باش.
هیچ‏‌چیز را دریغ مدار.
عشق پیر و مرشدی بی‏‌باک است، مجالش بده.
به‏‌تمامی گوش به فرمانش باش.
فراتر از امید، امیدوار باش...
خدایی است که از مسیر خویش
و از دروازه‌‏های خروجی آسمان آگاه است.
عشق هرگز برای فرومایگان نبوده.
عشق شهامتی قاطعانه می‏‌خواهد،
جانی فراسوی تردید
و شجاعتی استوار...
پاداش او به تو خواهد بود آنچه که بخشیده‏‌ای
باز‏خواهد گشت بیش از آنچه که بوده و حتی به‏‌مراتب بهتر...
‌راکه‌داری‌برای‌عشق‌رهاکن...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ