یافتن پست: #ساعتها

ROZ
ROZ
سادگی ت را دوست دارم ...

آدمهای ساده را دوست دارم،
همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند،
همان ها که برای همه لبخند دارند،
همان ها که همیشه هستند برای همه هستند،
آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعتها تماشا کرد؛
عمرشان کوتاه است!
بسکه هر کسی از راه میرسد
یا ازشان سوءاستفاده میکند
یا زمینشان میزند
یا درس ساده نبودن بهشان میدهد،
آدمهای ساده را دوست دارم،
آنان که بوی ناب " آدمی " میدهند ...
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
ساعتهای سوئدی Festina در یک بسته با آب فروخته می شوند، در جهت اثبات این که آنها واقعا ضد آب هستند.
لیلی
لیلی

ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﯼ

ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ

ﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺸﻪ

ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﻻﻡ ﺗﺎ ﮐﺎﻡ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﺯ نمی شود

ﻏﺬﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺳﺮﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯼ

ﻧﻬﺎﺭ ﻫﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﺎﻡ

ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

ﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯼ

ﺷﺒﻬﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮﺍﻟﻬﺎﯼ ﻓﮑﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻤﺮﯼ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﺑﺒﺮﺩ

ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺁﺩﻣﯽ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ

ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ

اشک
اشک

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻢ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﻫﻨﻮﺯ؛ ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ، ﺧﺪﺍ ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﺗﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ؟

PR&%588964339754.jpg
نفس
نفس

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺭﻭﺯﻫﺎ … ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭُ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ