یافتن پست: #شب_بخیر

♡عطی♡
♡عطی♡
IMG_20210525_213533_912.jpg
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

زمانی تلفن کم بود،

اما آدمهای زیادی بودند

که بهشان زنگ بزنیم

و یک دل سیرحرف بزنیم؛

حالا تلفن زیاده،

اما آدمهای کمی هستند

که دلمان حرفهایشان را می خواهد♡عطی♡
♡عطی♡

ﭼﻪ ﺩﻋﺎﻳﻲ ﻛﻨﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯﻳﻦ
ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﻱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺸﻖ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻠﻖ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺩﻋﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
و دلت ﻭﺻﻞ ﺧﺪﺍیت ﺑﺎﺷد....

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ