یافتن پست: #فیض_کاشانی

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
صبر بر هجران آن آرام جان باشد گناه
زنده بودن در فراق او گناهی دیگر است
︶‿︶
︶‿︶
صبر بر هجران آن آرام جان باشد گناه
زنده بودن در فراق او گناهی دیگر است

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ