یافتن پست: #مارک_فیشر

ریحانه
ریحانه

بیشتر آدمها در نوعی بی خبری همیشگی زندگی می کنند.
آنها همیشه امیدوارند
که چیزی اتفاق بیفتد و زندگیشان را دگرگون کند.
حادثه ای، برخوردهای اتفاقی، بلیت برنده بخت آزمایی، تغییر سیاست و حکومت.
آنها هرگز نمیدانند
که همه چیز از خودشان آغاز می شود...نسبت به دیگران، به هیچ وجه
افتخار نیست!

بلکه برتری نسبت به گذشته ی ِ خود افتخار است!

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ