آبي كه برآسود زمينش بخورد زود

دريا شود آن رود كه پيوسته روان است....

پنجشنبه است

2022/05/05 - 12:36
پیوست عکس:
280100848_509802290627038_5258138169617442852_n.jpg
280100848_509802290627038_5258138169617442852_n.jpg · 526x526px, 57KB
دیدگاه
sarzaminman101

آبي كه برآسود زمينش بخورد زود
دريا شود آن رود كه پيوسته روان است....
پنجشنبه است...
همان روزی که دل می گیرد واشک در چشم ها جاری می شود.
همان روزی که دل دلتنگ می شود واسه عزیزانی که در کنار ما نیستند.
پنجشنبه است...
روز یاد است،،روز شاد کردن دل انهایی که در زیر خاک در انتظارند.
روز لمس کردن خاطره ای که در ذهن داریم،که در خود می گوییم چقدر دلم واست تنگ شده.
پنج شنبه است...
چیزی زیادی از ما نمی خواهند فقط هر پنجشنبه به انها سر بزنیم.
ای ادما،،یادی کنید از دلی که در زیر خاک است که لحظه به لحظه و دقایق به دقایق چشم انتظار است.
که روزی می آید دل ما در زیر خاک چشم انتظار است که ز او یادی کنند و یا سراغی بگیرند.
روحشان شاد و غریق رحمت اللهی

1401/02/15 - 12:36 ·
mehdi1360

روح همه عزیزان اسمونی شاد جاشو خیلی خالیه

1401/02/15 - 13:09 ·
sarzaminman101

آمین

1401/02/15 - 20:31 ·