هر چقدر فقر درونی شدیدتر باشد نمایشات برونی بیشتر است2022/05/05 - 16:57 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
yasi

درون و برون هر دو فقیرم والا{-7-}

1401/02/15 - 17:01 ·
Sama

نفرمایید بانو

1401/02/15 - 17:02 ·
yasi

باور بفرما بانو{-18-}

1401/02/15 - 17:09 ·
Sama

مگه داریم باشخصیت تر از شوما {-7-}

1401/02/15 - 17:12 ·
yasi

{-a148-} چاکریم بامرام لطف داری از همنیشینی با دوستای مث شماس هر چی دارم{-2-}

1401/02/15 - 17:13 ·
Sama

اره اره اینم میشه{-33-}

1401/02/15 - 17:17 ·
yasi

حالا یه چی گفتم آ{-15-}

1401/02/15 - 17:19 ·
Sama

جنبه ندارم میدونی ک{-33-}

1401/02/15 - 17:21 ·
yasi

میدونم{-6-}

1401/02/15 - 17:25 ·
Sama

شوما عشقی اجی {-41-}

1401/02/15 - 17:26 ·
yasi

خودت عشق تری ک{-41-}

1401/02/15 - 17:28 ·
Reza14

دولخ کردی منزل {-a151-}

1401/02/15 - 17:49 ·
Sama

چی {-16-}

1401/02/15 - 17:50 ·
yasi

سما حدس زدم ندونی چیه{-18-}

1401/02/15 - 17:50 ·
Sama

میخای بگی تو میدونی چیه

1401/02/15 - 17:51 ·
yasi

اره

1401/02/15 - 17:52 ·
Sama

هزار میدم بگو{-18-}

1401/02/15 - 17:52 ·
yasi

کمه تا خودش نگفته نرخ ببر بالا{-18-}

1401/02/15 - 17:53 ·
Sama

کمه ولی تاثیرش فراوونه{-18-}

1401/02/15 - 17:54 ·
Reza14

دولخ کردی منزل نمیدونی چیه {-18-}

1401/02/15 - 17:54 ·
yasi

مگه سیدی{-18-}

1401/02/15 - 17:55 ·
Sama

نمیدونم رضا ب یاسی میگم هزار میدم بگه نمیگه{-a105-}

1401/02/15 - 17:56 ·
Sama

سید نیستم ولی سیدا رو دوس دارم {-18-}

1401/02/15 - 17:56 ·
yasi

رضا نگو بهش نرخ ببره بالاتر{-18-}

1401/02/15 - 17:57 ·
Reza14

یاسی مگه میدونه ؟ اینی ک گفتم واژه مشهدیه {-a151-}

1401/02/15 - 17:58 ·
yasi

منم جدی سید دوست دارم میدونی ک{-27-}

1401/02/15 - 17:58 ·
yasi

رضا اینور ما هم میگیم

1401/02/15 - 17:59 ·
Reza14

پلخمون چی اونم نمیدونی {-a151-} ن یاطی اگه ندونه از مشهد دیپرتش میکنم تهران جلس {-7-}

1401/02/15 - 17:59 ·
Sama

هزارم ب تو میدم رضا بگو ببینم

1401/02/15 - 18:02 ·
Sama

پلخمونو میدونم یعنی تیرکمون {-a165-}

1401/02/15 - 18:03 ·
Reza14

جون بلدی ولی دولخو نگفتی ها {-a151-} فدات بشم میگمت {-49-}

1401/02/15 - 18:09 ·
Sama

{-a151-}

1401/02/15 - 18:11 ·
Reza14

جانونیمی {-18-}{-a151-}

1401/02/15 - 18:15 ·
Sama

{-7-}

1401/02/15 - 18:23 ·
yasi

بالاخره یاد گرفتی؟

1401/02/15 - 19:03 ·
Sama

{-a164-}

1401/02/17 - 15:04 ·