گل نازم گل ناز گل نازم گل ناز …همه حرفام تو هستی تو هستی محرم راز

من به این دل دل دیوونه میگم دنیای درد…بده دستاتو بگیرم توی این دستای سرد

2022/05/06 - 10:41
دیدگاه
sarzaminman101

گل نازم گل ناز گل نازم گل ناز …همه حرفام تو هستی تو هستی محرم راز

من به این دل دل دیوونه میگم دنیای درد…بده دستاتو بگیرم توی این دستای سرد

موقع نی زدنه نذار که آروم بشینم…من تو مستی تو عزیزمو عزیز تر می بینم

1401/02/16 - 10:41 ·