بخواه که وابسته نباشی

بخواه که وابسته نباشی ؛ به هیچ چیز و به هیچ کس !

اشیاء و آدم ها را فارغ از سهمِ خودت بودن، بپذیر ؛ جسم ها و شئ هایی جدا از تو که برای بودن ؛ نیازی به تعلق داشتن ، ندارند !

که نیامده اند سهم کسی باشند !

و هستند برای زیبایی و تکامل جهان و مقصد و هدفی که برایش آمده اند .

اما وابستگی ، یک مانع است ،

وابستگی و اصرار برای داشتن ها ، لجاجتِ بی حاصلی ست که نظم جهان را

2022/05/06 - 10:46 در دوستان قدیمی نایس فان