لیلا حاتمی تو یکی از فیلم هاش میگه:
بیا یه کاری کن که فقط واسه من باشه!
چه میدونم! مثلا ساعتتو دربیار بذار رو میز بگو واسه تو کردم...
مثلا روز غیرکاریت بیا اینجا بگو اومدم تورو ببینم!
سر راهت گل دیدی ازش عکس بگیر بگو یاد تو افتادم...یه جا شعر شاعر مورد علاقمو دیدی بفرست واسم.. ولی دروغی نباش!
یعنی اگه دیدی هیچکاری نیست که دلت بخواد بخاطر من انجامش بدی منو حذف کن از زندگیت!!
2022/05/07 - 17:15 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
yasi

عجیب عالی{-41-}

1401/02/17 - 17:24 ·
Sama

عجیب عشقی {-41-}

1401/02/17 - 17:30 ·
Reza14

عجیب دولخی کردی {-a151-}

1401/02/17 - 18:45 ·
Sama

{-7-}

1401/02/17 - 19:25 ·
Reza14

اینه اینه {-a151-}

1401/02/17 - 19:54 ·
Sama

اینه یا اینه {-a151-}

1401/02/17 - 19:55 ·
Reza14

اونه اونه {-a151-} تا اینه تو سرم خورد نشده {-18-}

1401/02/17 - 19:56 ·
Sama

{-33-} دیوونه

1401/02/17 - 19:57 ·
Reza14

{-18-}{-18-} فداتم

1401/02/17 - 20:00 ·
Sama

عزیزدلی{-35-}

1401/02/17 - 20:01 ·
Reza14

میدونم {-a151-}

1401/02/17 - 20:01 ·
Sama

نمیدونستی عجیب بود {-a151-}

1401/02/17 - 20:03 ·
Reza14

ن اخه ابر جلوشو گرفته بود رویت نشد الان شد {-a151-} مبارکه پسو پیش {-18-}

1401/02/17 - 20:05 ·
Sama

پس رویت نشدنش ب ابر ربطی نداره چون هنوز ابریه {-a151-} غلام شماس {-a151-}

1401/02/17 - 20:07 ·
Reza14

ن هواشناسی گفت خب گفت ابرا داره پرکنده میشه رضا تو فوت کن باد ببره ابرارو {-18-}
غلام ما فقط غلام ژاندارمه {-18-}

1401/02/17 - 20:09 ·
Sama

حالا خودتو باد نبره {-33-} مبارکت باشه {-33-}

1401/02/17 - 20:10 ·
Reza14

همون داره خودمو باد میبره دستم جایی بند نیس {-18-}

1401/02/17 - 20:12 ·
Sama

از من کاری برنمیاد باید اونموقع ک فوت میکردی فکر اینجاشو میکردی{-7-}

1401/02/17 - 20:15 ·
Reza14

باشه ممنون {-a151-}

1401/02/17 - 20:18 ·
Sama

{-35-}

1401/02/19 - 14:34 ·