هیچوقت جلوے قطرـہ اشکے کـہ وقتِ בلتنگی
از گوشه‌ے چشمت سرازیر می‌شـہ رو نگیر،
با בستات پاکش‌ نکن؛ اون راهش رو بلـבه،
می‌غلتـہ رو گونه‌هات פּ میوـ؋ـتـہ رو زمین،
می‌رـہ تو בل خاک. خـבارو چـہ בیـבی؟
شایـב از همون یـہ قطرـہ בلتنگیِ تو،
گیاهے جوونـہ بزنـہ פּ رشـב کنه...
و یـہ בرخت تنومنـב بشه؛
کـہ زیر سایه‌ش قـב بکشے פּ بزرگ‌ شی،
کـہ بهش تکیه‌ کنے פּ یاـבت برـہ چیا بهت گذشته،
کـہ بـבونے از همین اشک‌هاست که...
آـבم قلبش قوے میشـہ פּ جلوے هر اتـ؋ـاق تلخے وایمیسه؛
پس هیچوقت جلوش رو نگیر، اون راهش رو خوب بلـבـہ...

2022/05/07 - 18:41
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۵۰۷_۱۸۴۰۲۰.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۵۰۷_۱۸۴۰۲۰.jpg · 1080x1336px, 601KB
دیدگاه
yasi

لایکی عزیزم{-41-}

1401/02/17 - 18:53 ·
kati20

فداتم مهربونم{-41-}

1401/02/17 - 21:16 ·
yasi

خدا نکنه عزیزم{-a153-}

1401/02/17 - 21:23 ·
kati20

{-41-}{-a153-}

1401/02/17 - 22:08 ·
hadi-ka

عالی کتی جوونم{-41-}
‌بهت نياز دارم مثل قلبی که
به تپيدن نياز داره {-41-}

1401/02/18 - 12:23 ·
kati20

فداتم عاای نگاهته{-41-}

'و مرا وصله بزن سمت چپ پیرهنت'♥️

1401/02/18 - 12:24 ·
hadi-ka

تو با روح من
از روز ازل یارترینی♥️{-41-}

1401/02/18 - 12:26 ·
kati20

{-41-}♥️

1401/02/18 - 12:27 ·