قفس یعنی دهان من

وقتی زبانم

روی اسم تو قفل می شود


2022/05/08 - 09:37
دیدگاه
azar1345

سعادتمند بشی عزیزه دله من

1401/02/18 - 10:46 ·
nazanina

دلتون شاد باشه خانومی{-35-}

1401/02/18 - 10:48 ·
azar1345

فدات بشم دل من زمانی شاده که حال دل پاک و مهربون شما جوونا شاد باشه

1401/02/18 - 10:51 ·
nazanina

سرور مایی خانومی فدای دل پاک ومهروبت بشم{-35-}

1401/02/18 - 10:53 ·
azar1345

قربونت برم فرشته بی بال زمین

1401/02/18 - 10:57 ·
nazanina

عزیزی،خدانکنه{-35-}{-35-}

1401/02/18 - 10:59 ·
azar1345

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1401/02/18 - 11:01 ·