همیشه هنگامی‌ كه
شادی در دستان‌ توست
ناچیز به نظر می‌رسد،
بگذار بگذرد،
تا به آنی ببینی چه بزرگ است ...


2022/05/08 - 11:05