با دوستام بیرون بودیم دوست دختر یکیشون یواشکی بهش گفت:وقت نکردم آرایش کنم،کاش نمیومدم امروز، پسره هم بهش گفت: همون لبخندت کافیه تا از کل دخترا خوشگل تر باشی!


2022/05/08 - 22:41 در اریا
پیوست عکس:
photo_2022-05-08_22-44-04.jpg
photo_2022-05-08_22-44-04.jpg · 736x892px, 173KB