به پایان فکر نکن، اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می‌کند
بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مثل آغاز...


2022/05/08 - 22:46 در اریا
پیوست عکس:
photo_2022-05-08_22-47-57.jpg
photo_2022-05-08_22-47-57.jpg · 1124x1279px, 145KB

باز نشر توسط