اگه درسا بذارن چن دقیقه ام میام اینجا ببینم چه خبره، کیا هستن کیا نیستن

2022/05/09 - 19:53
دیدگاه
-extraordinary-

لنت به درس که تمومی نداره:/

1401/02/19 - 19:55 ·
kati20

من نیستم{-a128-}

1401/02/19 - 19:58 ·
-extraordinary-

{-33-}روحی پ کتی؟{-15-}

1401/02/19 - 19:59 ·
kati20

نه خواستم خاص باشم{-18-}

1401/02/19 - 20:00 ·
-extraordinary-

خاص بودنت کف لوزالمعدم{-18-}

1401/02/19 - 20:03 ·
kati20

از نظر من ایرادی نداره{-a105-}

1401/02/19 - 20:05 ·
-extraordinary-

{-18-} دل درد گرفتم خیلی خاصی من تحمل این حجم از ظرافتو ندارم

1401/02/19 - 20:06 ·
kati20

فکر کنم رفت بقیه درساشو بخونه{-18-}

1401/02/19 - 20:08 ·
kati20

جنبتو باید ببری بالا{-18-}

1401/02/19 - 20:08 ·
-extraordinary-

بچه محصله شاید امتحان نهایی داره چیکارش داری
یه بدبختیه حتما مث من{-18-}

1401/02/19 - 20:10 ·
-extraordinary-

{-18-} به اوجش رسیده جنبم
دیگه بیشترازین ارورمیده{-18-}

1401/02/19 - 20:11 ·
kati20

این یکی فکر کنم مشقاش زیاده {-7-}

1401/02/19 - 22:16 ·
farid-ritter

اره دیگه رفته بودم مشقامو بنویسم

1401/02/20 - 03:23 ·
kati20

بعد بیار بده نگین یه مهر هزار آفرین بزنه برات{-54-}

1401/02/20 - 12:00 ·