کاش آدم یک کیسه داشت

تنهایی اش را در آن می ریخت
می گذاشت دمِ در ...
میرفت برای خودش قدم میزد ...


2022/05/10 - 00:49