دلتنگت که می شوم به سراغ شعر می روم
تنها جایی که بی دغدغه می توانم
بگویم دوستت دارم و ببوسمت
و هیچ کس نداند که تو
منظور عاشقانه های منی .
ای منظور تمام عاشقانه های من !
بی دلیل، بی اجازه، بی دغدغه
2022/05/11 - 21:08