هر از گاهی یک نفر بیاید
و سراغ من را بگیرد
شاید بتواند این فکر:
“کسی منو یادش نیست” را
از ذهنم بپراند…
2022/05/12 - 09:35