از یه جایی به بعد...
گذشتتو ورق نزن.بزار همونجا بمونه...
انقدر خاک بخوره تا بپوسه و از بین بره...
چون خاطره اشکتو در میاره و اشتباه
قدیمیت حرصتو....
پس وقتی چیز مهم و با ارزشی از گذشته...
گیرت نمیاد.خودتو درگیرش نکن...
2022/05/12 - 17:39