غم با دل دیوانه ی من خویش شده ست دلتنگی من بیش تر از پیش شده ست

گفتم که به دیدنت کنم کم غم عشق زآن روز که دیدمت غمم بیش شده ست

2022/05/13 - 17:37
دیدگاه
sarzaminman101

غم با دل دیوانه ی من خویش شده ست دلتنگی من بیش تر از پیش شده ست

گفتم که به دیدنت کنم کم غم عشق زآن روز که دیدمت غمم بیش شده ست

دیوانگی ام بلند آوازه شده ست دلتنگی من بیش ز اندازه شده ست

با یک غم کهنه روزگارم خوش بود با عشق تو غم در دل من تازه شده ست

از روز ازل غم با من زاده شده است این قرعه بنام دلم افتاده شده ست

هر گز نکنم از غم عشقت پرهیز تا فرصت زندگی به من داده شده ست

1401/02/23 - 17:37 ·