از تمام دنیا،یک من هستم و یک تو
اما قشنگترین جمع دنیا را با هم داریم
جمعی که به اضافه ی تو منهای تمام آدمهاست
من از تمام دنیا،تنها تو را دارم
2022/05/14 - 15:44