بعضی وقت ها شیرها....
روزهای زیادی را گرسنه ...
سپری می کنند....
چون نه مثل کفتار لاشخورند....
نه مثل روباه دزد...
انها شیرند...
لاغر می شونداما...
اصالتشان را از دست نمی دهند..
2022/05/15 - 20:10
دیدگاه
a163455

{-35-}{-35-}

1401/02/26 - 18:37 ·
a163455

لایکک

1401/02/26 - 18:37 ·
-shamim

{-35-}

1401/02/26 - 18:39 ·