وقتے انسانے از בرـב בیوانـہ می‌شوـב
ـבیگران בرـבش را نه
ـ؋ـقط בیوانگی‌هایش را می‌بیننـב.

2022/05/16 - 13:49
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۵۰۶_۱۴۳۰۳۷.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۵۰۶_۱۴۳۰۳۷.jpg · 1080x1059px, 206KB
دیدگاه
yasi

لایکی عزیزم{-41-}

1401/02/26 - 14:24 ·
kati20

فداتم یاسی جونم{-41-}

1401/02/26 - 14:26 ·
Mahpar

یعنی میخوای بگی از درد ، دیوونه شدی{-36-}

1401/02/26 - 19:02 ·
kati20

از درد دوری توئه{-18-}

1401/02/26 - 19:33 ·
yasi

خدا نکنه عزیزم{-a168-}

1401/02/26 - 19:34 ·
kati20

{-41-}{-a153-}

1401/02/26 - 19:36 ·
Mahpar

منظور از اون دیوونه خوباست{-7-}

1401/02/26 - 20:50 ·
Mahpar

حالا اجازه هست یاسی{-52-}

1401/02/26 - 20:52 ·
yasi

اجازه اجاره {-39-} واسه چی

1401/02/26 - 20:52 ·
Mahpar

که

1401/02/26 - 20:53 ·
Mahpar

به کتی بگم

1401/02/26 - 20:53 ·
Mahpar

دیوانه چو

1401/02/26 - 20:53 ·
Mahpar

دیوانه ببیند

1401/02/26 - 20:53 ·
Mahpar

خوشش آید

1401/02/26 - 20:53 ·
Mahpar

اجازه هست {-52-}

1401/02/26 - 20:54 ·
yasi

دیگه گفتی
الان دیوونه منم و کتی{-39-}

1401/02/26 - 21:01 ·
hadi-ka

قشنگ مث نگااهت دلبر جااانم{-41-}
عُمرم یکی یدونه‌ام
بدون عمرا من تو رو با کسی یکی بدونم {-41-}

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1401/02/26 - 22:52 ·
kati20

دیوونه خوب و بد داره مگه مهتاب.. {-18-}

1401/02/26 - 23:05 ·
kati20

یاسی منو تو عمرا ،مهتاب قرصاشو‌ نشسته خورده{-a105-}

1401/02/26 - 23:07 ·
kati20

نگاهت قشنگه محمد جانم{-41-}

‌ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ

«تو» شدن ❣
دومین اتفاق بزرگ دنیام بود.❣
و پیدا کردنت اولیش...♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1401/02/26 - 23:10 ·
hadi-ka

دُر دونه ام اگر قلبم
صدف باشد؛
میان آن تو پنهانی❤️{-41-}

1401/02/26 - 23:16 ·
kati20

قربون قلبت♥️♥️

1401/02/26 - 23:17 ·
hadi-ka

خدانکنه مهربونم♥️♥️

1401/02/26 - 23:18 ·
Mahpar

دیوونه خوب ، دیوونه ای که باعث شادی روح میشه {-7-}
{-1-}
سوال بعدی

1401/02/27 - 14:38 ·
kati20

دیوونه بد رو میدونم.. تورو خوب میشناسم{-7-}{-18-}

1401/02/27 - 20:51 ·