2022/05/16 - 16:42
دیدگاه
Sama

در جریانی ک زندگیمی{-7-}

1401/02/26 - 16:51 ·
yasi

سما علامت سوالش کو{-30-}

1401/02/26 - 16:56 ·
Reza14

اره وصلم ب جریانت عشقم {-a151-} در پناه تو {-18-}

1401/02/26 - 16:57 ·
Reza14

علامت سوالش تو جیب منه {-a151-}

1401/02/26 - 16:58 ·
Sama

خبری بود یاسی پرسشی نبود{-18-}

1401/02/26 - 16:58 ·
Sama

در پناه تو زیر پل کارتن موز نیگا نیگاااه{-18-}

1401/02/26 - 17:00 ·
yasi

خبر آمد ک خبری در راه هس

1401/02/26 - 17:00 ·
Reza14

نیگاااه نیگاااه اوخی منزل هستم {-18-}

1401/02/26 - 17:02 ·
Reza14

چه خبری یاسی ؟ {-a151-}

1401/02/26 - 17:03 ·
Sama

مثبته یاسی{-18-}

1401/02/26 - 17:04 ·
Sama

{-7-}

1401/02/26 - 17:04 ·
Reza14

اونم دو تا مثبت {-18-}

1401/02/26 - 17:06 ·
Sama

اوه اوه دخترم ک هست{-18-}

1401/02/26 - 17:07 ·
yasi

اره{-a105-}

1401/02/26 - 17:07 ·
Reza14

دیونشم {-18-} شیرینه حالا {-33-}

1401/02/26 - 17:08 ·
Sama

شیرین شیرین {-7-}

1401/02/26 - 17:11 ·
Sama

یاسی مبارکه{-18-}

1401/02/26 - 17:12 ·
yasi

مبارک من چرا{-18-}

1401/02/26 - 17:12 ·
Reza14

لعل لبت شیرین نوش منزل {-a151-}

1401/02/26 - 17:13 ·
Sama

{-a151-}

1401/02/26 - 17:16 ·