پرسند رفیقان من از حال دلم!
آن دل که مرا نیست
چه دانم حالش...


2022/05/16 - 20:44 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
aba7ab232f58adf1257aa916ae1041ed.jpg
aba7ab232f58adf1257aa916ae1041ed.jpg · 750x750px, 98KB
دیدگاه
Mahpar

{-54-}

1401/02/26 - 20:54 ·
Mahpar

{-54-}

1401/02/26 - 20:54 ·
Mahpar

{-a187-}

1401/02/26 - 20:55 ·
Mahpar

چه جای بکری

1401/02/26 - 20:55 ·
Mahpar

{-a97-}

1401/02/26 - 20:55 ·
Mahpar

{-a122-}

1401/02/26 - 20:57 ·
Mahpar

{-57-}

1401/02/26 - 20:57 ·
Mahpar

{-a143-}

1401/02/26 - 20:58 ·
yasi

یا خدا ۸ تا کامنت دو دقه نبودم آ{-16-}

1401/02/26 - 21:00 ·
0912

مهتاب دست بیقرار داره {-18-}
تابستونه تو آب نمیری یاسی {-18-}

1401/02/26 - 22:25 ·
yasi

مهتاب ک اره{-18-}
قبلش تو اب بودم حالا دوباره هم میرم{-7-}

1401/02/26 - 22:45 ·
kati20

لایکی یاسی عالی{-41-}

1401/02/26 - 23:11 ·
yasi

عالی تویی کتی جون{-41-}

1401/02/26 - 23:50 ·
roya15

{-1-}این دیگه چه توبه ایی هس
{-18-}

1401/02/26 - 23:53 ·
yasi

توبه ش نصف و نیمه س{-18-}

1401/02/27 - 00:01 ·
roya15

}از نیمه گذشته ک {-1-}

1401/02/27 - 00:04 ·
yasi

نه خیلی نگذشته{-18-}

1401/02/27 - 00:10 ·
Sama

عه یاسی چرا این پستو ندیدم من {-36-}

1401/02/27 - 21:56 ·
Mahpar

چون همون دقایق اول مین گذاری شده بود{-54-}

1401/02/27 - 21:58 ·
yasi

سما تو ببینی عجیبه{-18-} اصن خودمو میبینی{-27-}

1401/02/27 - 22:09 ·
yasi

بدجور هم مین گذاری شد فقط مگه مسببش پیدا نکنم{-34-}

1401/02/27 - 22:10 ·
Mahpar

اره خواهر ..پیدا کردی به منم بگو کی بوده{-a187-}

1401/02/27 - 22:14 ·
Sama

چطوری مهتاب خوبی ن علت داره {-7-}

1401/02/27 - 22:23 ·
Sama

اره اره ی چیزایی میبینم

1401/02/27 - 22:24 ·
Mahpar

سلام سما جون ..خوبم مرسی تو چطوری

1401/02/27 - 22:24 ·
Sama

سلام عزیزم خوبم قربونت برم

1401/02/27 - 22:28 ·
yasi

حتما مهتاب پیداش کنم بمب بهش وصل میکنم{-27-}

1401/02/27 - 22:30 ·
yasi

باز پ یه کورسو امیدی هس بهت سما{-18-}

1401/02/27 - 22:30 ·
Mahpar

زنده باشی سمایی

1401/02/27 - 22:32 ·
Mahpar

باشه یاسی {-a150-}

1401/02/27 - 22:32 ·
Sama

اره بدون امید ک نمیشه {-33-} یاسی ی سوال

1401/02/27 - 22:33 ·
Sama

پاینده باشی مهتاب جان

1401/02/27 - 22:33 ·
yasi

علامت سوالش بذا بعد بپرس

1401/02/27 - 22:36 ·
Sama

والا علامت سوالش پیش رضاس

1401/02/27 - 22:37 ·
yasi

حالا بپرس بعدا علامتش هم بیار{-18-}

1401/02/27 - 22:41 ·
Mahpar

{-18-}

1401/02/27 - 22:44 ·
Sama

ن دیگه اسمش اومد سوالم یادم رفت

1401/02/27 - 22:45 ·
yasi

راه گم نکنی عزیزم سوال فدا سرت{-18-}

1401/02/27 - 22:47 ·
Mahpar

تکبیر{-18-}

1401/02/27 - 22:49 ·
yasi

مهتاب{-33-}

1401/02/27 - 22:50 ·
Sama

همه راهها ی جا ختم میشه خیالی نیس{-7-}

1401/02/27 - 22:50 ·
yasi

اینجا خونه منه از خودتون نی به جای میخای ممکنه ختم نشه

1401/02/27 - 22:53 ·
Mahpar

اوه اوه


بازم تکبیر{-18-}

1401/02/27 - 22:53 ·
Sama

مکان مهم نی عطرو بو مهمه ک میکشونه {-33-}

1401/02/27 - 22:58 ·
Sama

مهتاااب{-18-}

1401/02/27 - 22:59 ·
yasi

اینجا نیس آ

1401/02/27 - 22:59 ·
Sama

همه جا هس خودش عطرش یادش {-33-}

1401/02/27 - 23:00 ·
Sama

رفتم شب بخیر {-41-}

1401/02/27 - 23:01 ·
yasi

شبت بخیر{-41-}

1401/02/27 - 23:02 ·
Mahpar

شب خوش

1401/02/27 - 23:04 ·
Farid


❤ می ارزد . . .
به نداشته هایم ...

حال همیشه خوب فدات شم {-41-}

1401/02/29 - 22:54 ·
yasi

به‌ جز‌ غوغای‌ عشق‌ تو،
درون‌ دل‌ نمی‌یابم...❤ حال دلم با تو خوبه خدا نکنه عزیزم{-29-}

1401/02/29 - 23:05 ·
Farid

فدا دلت همینطور من{-29-}

1401/02/29 - 23:13 ·
yasi

خدا نکنه عزیزم{-41-}

1401/02/29 - 23:18 ·
0912

خا حالا باز شروع شده{-18-}

1401/02/29 - 23:21 ·
yasi

عه سحر تو کوجا بودی {-39-}

1401/02/29 - 23:22 ·
0912

من اینجا اونجا همه جا {-18-}

1401/02/29 - 23:23 ·
0912

این حرفا واسه من شیرینی نمیشه {-18-}

1401/02/29 - 23:24 ·
yasi

تو هنو دنبال شیرینی

1401/02/29 - 23:24 ·
0912

{-a128-}

1401/02/29 - 23:25 ·
Farid

شیرینی چیه اخه قند میگیری

1401/02/29 - 23:30 ·
0912

نوچ منتظرم

1401/02/29 - 23:33 ·
Farid

ای خدا ا دست دختر عموی شیکموی ما

1401/02/29 - 23:35 ·
0912

دیگه شانس شماها بود {-11-}

1401/02/29 - 23:37 ·

باز نشر توسط