شاید این بار تبر دست درختان افتاد کارصیاد به آهوی گریزان افتاد

شاید امروز مرا چیدی و باخود بردی گذر شاخه ی خشکیده به گلدان افتاد

2022/05/18 - 10:11
دیدگاه
sarzaminman101

شاید این بار تبر دست درختان افتاد کارصیاد به آهوی گریزان افتاد

شاید امروز مرا چیدی و باخود بردی گذر شاخه ی خشکیده به گلدان افتاد

کوه در دامنه سرد خودش چادر زد آتش کلبه ی ما یاد زمستان افتاد

قهوه ی فال مرا سربکش امشب، شاید آخرین عکس من و تو ته فنجان افتاد

تو بهار منی و سهم من از خاطره ات گل سرخی ست که در جوی خیابان افتاد

آن کبوتر که فرستاده ای آمد، اما خبرِ نامه شنید و لب ایوان افتاد

1401/02/28 - 10:11 ·