آرزویم فقط این است زمان برگردد تیرهایی که رهاشد به کمان برگردد

سالها منتظر سوت قطارم که کسی باسلام و گل سرخ و چمدان برگردد

2022/05/18 - 10:17
دیدگاه
sarzaminman101

آرزویم فقط این است زمان برگردد تیرهایی که رهاشد به کمان برگردد

سالها منتظر سوت قطارم که کسی باسلام و گل سرخ و چمدان برگردد

من نوشتم که تورا دوست ندارم ای کاش نامه ام گم بشود، نامه رسان برگردد

روی تنهایی دنیا اگر افتاده به من باید امروز ورقهای جهان برگردد

پیرمردی به غزلهای من ایمان آورد به سفررفت و قسم خورد جوان برگردد

1401/02/28 - 10:17 ·