مائیم چو تشنگان و دنیا چو سراب در قلزم آرزو به مانند حباب

هشدار که عمر میرود از کف ما نیمی به خیال و نیمی دیگر در خواب

2022/05/20 - 10:49
دیدگاه
sarzaminman101

مائیم چو تشنگان و دنیا چو سراب در قلزم آرزو به مانند حباب

هشدار که عمر میرود از کف ما نیمی به خیال و نیمی دیگر در خواب

قُلزُم= رود بزرگ ، دریای پُرآب .

1401/02/30 - 10:49 ·