وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند از من جز این هر لحظه فرسودن چه می ماند

از من چه می ماند جز این تكرار پی در پی تكرار من در من، مگر از من چه می ماند

2022/05/21 - 09:23
دیدگاه
sarzaminman101

وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند از من جز این هر لحظه فرسودن چه می ماند

از من چه می ماند جز این تكرار پی در پی تكرار من در من، مگر از من چه می ماند

غیر از خیالی خسته از تكرارِ تنهایی غیر از غباری در لباسِ تن چه می ماند

از روزهای دیرِ بی فردا كه می آید؟ از لحظه های رفتة روشن چه می ماند

از من اگر كوهم، اگر خورشید، اگر دریا بی تو میانِ قابِ پیراهن چه می ماند

بی تو چه فرقی می كند دنیای تن ها را غیر از غبار وآدم وآهن چه می ماند؟

وقتی تو با من نیستی از من كه می پرسد از شعر وشاعر، جز شب وشیون چه می ماند

1401/02/31 - 09:23 ·