تمام چیزهای دور و برمان در حال انفجار است، امّا هنوز کسانی هستند که به یک قفل شکسته اهمیت میدهند و دیگرانی که از سر وظیفه‌شناسی سعی در تعمیر آن دارند.
شاید درست هم این‌طور باشد.
شاید کار کردنِ وظیفه‌شناسانه و صادقانه برای همین چیزهای کوچک، راهی است عاقلانه که در این دنیای رو به زوال دوام بیاوریم.

???? سامسای عاشق
✍????

2022/05/22 - 23:47
پیوست عکس:
IMG_20220522_234908_603.jpg
IMG_20220522_234908_603.jpg · 749x918px, 168KB