آدما عوض نمیشن

فقط بعد از مدتی
ار نقش باری کردن خسته میشن
خوده واقعی‌شان ر‌ به تو نشون میدن
2022/05/23 - 07:29