اگه چتر باشه استراحت کردن بلدی؟!!!!
یه عمر هس زیر چتر خدای پس استراحت کردن بلد نیستی!!!!

2022/05/23 - 09:44