میدونی محبوب....؟
برای من تموم بدعنقی های دنیا مثل نبات تو چای داغ حل میشن
اگه فقط تورو حوالی خودم داشته باشم...


[لینک ضمیمه]
----------------------------------------------------------------------------
2022/05/28 - 20:59
پیوست عکس:
mavaye_man_284183414_170777115332651_8963273372443451879_n.jpg
mavaye_man_284183414_170777115332651_8963273372443451879_n.jpg · 750x938px, 43KB
دیدگاه
kati20

هر چی منتظر شدم دیدگاه ببندی دیدم نخیر کامنت آزاده..
این شد که مزاحمتون شدم حاج خانم{-34-}
لایکی عزیزم{-41-}

1401/03/7 - 21:14 ·
-extraordinary-

مراحمی{-34-} بفرما تو دم در بده{-32-}
لایک به حضورت{-41-}

1401/03/7 - 21:16 ·
kati20

الان وسط پستم درم بستم{-7-}
فداتم عزیزم{-41-}

1401/03/7 - 21:17 ·
-extraordinary-

بشین رومبل زمین اذیتی{-33-}
خدانکنه{-41-}

1401/03/7 - 21:18 ·
kati20

برو دوتا قهوه بیار تا من شلوار راحتی میپوشم{-7-}

1401/03/7 - 21:20 ·
-extraordinary-

{-33-} ترک اسپرسو؟دبل یا تک؟{-39-} شکلاتش چی باشه؟با کیک یا بی کیک؟{-18-}

1401/03/7 - 21:21 ·
kati20

میخوای خودم برم تو بشین درستو بخون فردا قبول نشی میخوای آبرو ببری.. {-a75-}

1401/03/7 - 21:22 ·
-extraordinary-

{-18-}نه قهوه درست کردن کار هرکسی نیس
همچین کف دار درست کنم دبل بزنی روشن شی{-34-}

1401/03/7 - 21:23 ·
kati20

برو درست کن ببینم چی میکنی دیگه، خودمو اول به خدا بعدشم دوباره به خدا سپردم.. میدونی که به تو اعتمادی نیست{-a105-}

1401/03/7 - 21:24 ·
-extraordinary-

{-34-}هرکی منومیشناسه میدونه قهوه خور قهار قطعا قهوه خوبی درست میکنه{-33-}

1401/03/7 - 21:25 ·
kati20

منم بلتم{-7-}

1401/03/7 - 21:26 ·
-extraordinary-

{-34-} عالیه پ

1401/03/7 - 21:29 ·
kati20

{-41-}

1401/03/7 - 21:29 ·
-extraordinary-

{-a168-}

1401/03/7 - 21:30 ·