تکه کاغذی لهیده با سطرهایی شسته شده در جیبِ پیراهنی که از خشکشویی بازگشته است. شاید این همان شعری بود که می توانست سرنوشتِ من، تو و جهان را عوض کند.
2022/05/29 - 10:04