یجوری نباشید ک آدم بگه تف ب ذاتت
بین مرد ونامرد فاصله زیاده
رو بام کسی آشیانه نسازید، مرد باشید.
2022/05/29 - 22:53

باز نشر توسط