شکر بریز و دلم را به شعر مهمان کن

عبور عقربه ها را سریع و آسان کن

برای من فقط از سوز و ساز عشق بگو

بیار سوزنی و زخم خار درمان کن *

2022/06/04 - 11:56