چنداست نرخ بوسه به شهر شما؟ که من عمری

است که زدودیده گهر میشمارمت//

2022/06/04 - 12:43 در عشق پرسپولیس
پیوست عکس:
images (3).jpeg
images (3).jpeg · 194x260px, 10KB
دیدگاه
Amiiir

مفت نمی ارزه در این شهر ما

1401/03/14 - 15:03 ·
roya15

در شهر ما ک عالیه
کدوم شهری ؟{-30-}

1401/03/14 - 15:31 ·
Amiiir

پشت کوهها شهریست

1401/03/14 - 15:37 ·
roya15

پشت کوه {-34-}

1401/03/15 - 00:14 ·