گاهی باید ...
به جای داغ کردن دستتت...
دلت را داغ کنی تا بدانی دل دادن ....
و محبت کردن به ادمهای اشتباه تاوان سنگینی دارد...
2022/06/05 - 17:24