وبعضی وقت ها....
دوست داشتن ...
حیاتی دیگر است...
زنده نگه داشتن کسی درون ات...
حتی با وجود این فاصله های دور...
2022/06/05 - 18:43