در زمانی که تو نیستی تمام فکرم به توست .صدایت را نمی شنوم اما در خیالم با تو گفت و گو می کنم وقتی هستی لبخند هایت را می چشم زمزمه های عاشقانه ات را می شنوم و انگاه که چشمانت مرا در بر می گیرد دستان نوازشگرت حس عشق را به وجودم می دهد
برایم بمان بگذار مرگ پایان عشقمان باشد.
2022/06/06 - 18:33 در بوشهری ها